儿童文学知识,什么是神话?

文章字数:72
类别:幼儿小知识
 •  
 • ér
 • tóng
 • wén
 • xué
 • zhī
 • shí
 • shí
 • me
 • shì
 • shén
 • huà
 •  
 •  
 • shén
 • huà
 • shì
 • 儿童文学知识什么是神话? 神话是
 • guān
 • shén
 • xiān
 • huò
 • shén
 • huà
 • de
 • shì
 •  
 • shì
 • zuò
 • zhě
 • yùn
 • yòng
 • xiǎng
 • 关于神仙或神化的故事,是作者运用想
 • xiàng
 •  
 • gòu
 •  
 •  
 • kuā
 • zhāng
 • děng
 •  
 • miáo
 • huì
 • chū
 • 象、虚构、比拟、夸张等,描绘出各具
 • de
 • shén
 • rén
 •  
 • yòng
 • miào
 • de
 • shén
 • xiān
 • shì
 • jiè
 • zài
 • 特色的神奇人物,用奇妙的神仙世界再
 • xiàn
 • xiàn
 • shí
 • shè
 • huì
 •  
 • bìng
 • lái
 • jiě
 • shì
 • huò
 • tuō
 • gǎn
 • qíng
 • 现现实社会,并以此来解释或寄托感情
 •  
 • yīng
 • gāi
 • zhù
 • de
 • shì
 • shén
 • huà
 • xìn
 • tóng
 •  
 • néng
 • 。应该注意的是神话与迷信不同,不能
 • hún
 • xiáo
 •  
 • 混淆。
 •  
 • 
   
  无注音版:
   
   儿童文学知识什么是神话? 神话是关于神仙或神化的故事,是作者运用想象、虚构、比拟、夸张等,描绘出各具特色的神奇人物,用奇妙的神仙世界再现现实社会,并以此来解释或寄托感情。应该注意的是神话与迷信不同,不能混淆。
   

   儿童文学知识,什么是神话?

   文章字数:72
   类别:幼儿小知识
  •  
  • ér
  • tóng
  • wén
  • xué
  • zhī
  • shí
  • shí
  • me
  • shì
  • shén
  • huà
  •  
  •  
  • shén
  • huà
  • shì
  • 儿童文学知识什么是神话? 神话是
  • guān
  • shén
  • xiān
  • huò
  • shén
  • huà
  • de
  • shì
  •  
  • shì
  • zuò
  • zhě
  • yùn
  • yòng
  • xiǎng
  • 关于神仙或神化的故事,是作者运用想
  • xiàng
  •  
  • gòu
  •  
  •  
  • kuā
  • zhāng
  • děng
  •  
  • miáo
  • huì
  • chū
  • 象、虚构、比拟、夸张等,描绘出各具
  • 阅读全文