宇宙知识,太阳是个大火球吗?

文章字数:88
类别:幼儿小知识
 •  
 • tài
 • yáng
 • men
 • yǒu
 • wàn
 • wàn
 • duō
 • gōng
 • yuǎn
 •  
 • shì
 • 太阳离我们有一万万多公里远,可是
 • zhào
 • men
 • hái
 • hěn
 •  
 • suǒ
 • shuō
 •  
 • tài
 • yáng
 • shì
 • hěn
 • 照得我们还很热,所以说,太阳是个很
 • hěn
 • de
 • huǒ
 • qiú
 •  
 • 大很大的火球。
 •  
 •  
 • tài
 • yáng
 • biǎo
 • miàn
 • yǒu
 • liù
 • qiān
 • shè
 • shì
 •  
 • yuè
 • wǎng
 • wēn
 •  太阳表面有六千摄氏度,越往里温
 • yuè
 • gāo
 •  
 • fāng
 • shuō
 •  
 • guǒ
 • tài
 • yáng
 • zhōng
 • xīn
 • 度越高。打个比方说,如果把太阳中心
 • de
 • xiǎo
 • kuài
 • dōng
 • dào
 • men
 • zhè
 • lái
 •  
 • shí
 • 里的一小块东西拿到我们这里来,几十
 • chéng
 • shì
 • shàng
 • jiù
 • huì
 • bèi
 • shāo
 • jiāo
 • le
 •  
 • kàn
 • tài
 • yáng
 • yǒu
 • 个城市马上就会被烧焦了,你看太阳有
 • duō
 •  
 •  
 • zhòu
 • zhī
 • shí
 • tài
 • yáng
 • shì
 • huǒ
 • qiú
 • ma
 •  
 • 多热。 宇宙知识太阳是个大火球吗?
 •  
 • 
 •  
 • 
   
  无注音版:
   
   太阳离我们有一万万多公里远,可是照得我们还很热,所以说,太阳是个很大很大的火球。
    太阳表面有六千摄氏度,越往里温度越高。打个比方说,如果把太阳中心里的一小块东西拿到我们这里来,几十个城市马上就会被烧焦了,你看太阳有多热。 宇宙知识太阳是个大火球吗?
   
   

   宇宙知识,太阳是个大火球吗?

   文章字数:88
   类别:幼儿小知识
  •  
  • tài
  • yáng
  • men
  • yǒu
  • wàn
  • wàn
  • duō
  • gōng
  • yuǎn
  •  
  • shì
  • 太阳离我们有一万万多公里远,可是
  • zhào
  • men
  • hái
  • hěn
  •  
  • suǒ
  • shuō
  •  
  • tài
  • yáng
  • shì
  • hěn
  • 照得我们还很热,所以说,太阳是个很
  • hěn
  • de
  • huǒ
  • qiú
  •  
  • 大很大的火球。
  • 阅读全文